مشاوره

مشاوره

مشاوره جهت ارائه صورت وضعیت های نیروگاه های خورشیدی جهت اخذ هزینه های مربوطه از وزارت نیرو  و  مشاوره در خصوص راه اندازی مزرعه ماین رمز ارز از طریق نیروگاه خورشیدی