آب شیرین کن

آب شیرین کن

با توجه به اینکه ایران در منطقه خشک دنیا می باشد تامین آب شیرین از مسائل مهم کشور می باشد. در این خصوص ارائه خدمات مهندسی، اجراو تامین تجهیزات از خدمات دیگر شرکت می باشد.